Politica privind protecţia datelor personale

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DECLARAȚIA OPERATORULUI  ADVANCE CONSULTING AND TRAINING S.R.L. REFERITOARE LA DATELE CU  CARACTER PERSONAL

Prin intermediul prezentei declarații, dorim să vă facem cunoscut faptul că în calitate de operator de date cu caracter personal,  respectăm legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal, în speță  Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transmitem date cu caracter personal către parteneri, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal este societatea Advance Consulting and Training S.R.L. persoana juridica romana, avand sediul în Cluj – Napoca, strada Aleea Negoiu, nr. 8, bl. G10, ap. 31, jud. Cluj înregistrată la Oficiul Registrul  de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3223/2018, cod unic de înregistrare 39652069.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de corespondență electronică, cod numeric personal, data nasterii/varsta, date despre card;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu ADVANCE CONSULTING AND TRAINING  S.R.L. sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale ADVANCE CONSULTING AND TRAINING S.R.L.;
 •  ADVANCE CONSULTING AND TRAINING S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractual;
 • Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea ADVANCE CONSULTING AND TRAINING S.R.L., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul societății noastre, etc.;
 • In cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre menţiunile din acest documemt nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Menţionăm însă că este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale;
 • Societatea nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

LEGALITATEA ȘI SCOPUL PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

În conformitate cu prevederile exprese ale Regulamentului, prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, este legală numai dacă și în măsura în care situației concrete îi este aplicabilă cel puțin una dintre condițiile de mai jos:

 • persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

De asemenea, în temeiul  consimțământului dumneavoastră liber, expres și neechivoc exprimat, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele de comunicare agreate, pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a Advance Consulting and Training SRL;
 • Urmare a accetării de către persoana vizată a  termenilor și condițiilor aferente contractului de tip Click-Wrap Agreement în vederea  facturării şi încasării  contra alorii produselor/serviciilor oferite de Advance Consulting and Training SRL;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii;
 • Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

ADVANCE CONSULTING AND TRAINING SRL  va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră anterior şi expres.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

– Clienţii persoane fizice ai Societății (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); –

– Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Advance Consulting and Training SRL, autorităţi/instituţii publice;

– Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Advance Consulting and Training SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing):

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de Advance Consulting and Training SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile Advance Consulting and Training SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice.

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Advance Consulting and Training SRL, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care Advance Consulting and Training SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Advance Consulting and Training SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea Advance Consulting and Training SRL, va puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: metacursuri(at)gmai.com

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

TIMPUL DE PĂSTRARE AL DATELOR CU CARACTER PERSOANL FURNIZATE?

Advance Consulting and Training SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor interne de arhivare).

Operatorul Advance Consulting and Training SRL va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare prin raportare la scopurile colectării, ori atunci când se retrage consimțământul precum și:

 • nu mai există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare de către Advance Consulting and Training SRL (inclusiv obligația legală a operatorului de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
 • dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE  BENEFICIARILOR TRAINING-URILOR ȘI CURSURILOR ACHIZIȚIONATE DE LA OPERATORUL Advance Consulting and Training SRL SRL ÎN DIRECTĂ LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

REGULAMENTUL  2016/679 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), statuează în cuprinsul art. 13 – 22, drepturile persoanei fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

            Astfel, Regulamentul stabilește în favoarea persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul de ștergere a datelor sau ”dreptul de a fi uitat”;
 • Dreptul de a restricționa procesarea;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la obiecție;
 • Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare;

În măsura în care apreciați necesar și doriți să vă fie furnizate mai multe informații, vă adresăm solicitarea de a ne contacta la adresa de e-mail: metacursur(at)gmail.com

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Pentru a fi în măsură să ne conformăm obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne-au fost furnizate, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, vă vom solicita să vă dovediți identitatea, calitatea, precum și documentul în temeiul căruia vă exercitați aceste drepturi.

Vă aducem la cunoștință că vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Dacă răspunsul nostru nu satisfice cerințele dumneavoastră sau considerați că prelucrarea datelor colectate este realizată cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.